Saturday, July 26, 2014

শৈশৱলৈ ঘূৰি যোৱাৰ মন

আজি আকৌ এবাৰ শৈশৱলৈ
ঘূৰি যোৱাৰ মন,
চাহ বাগীছাৰ সেউজ পৰিবেশত
আকৌ এবাৰ ডাঙৰ-দীঘল হোৱাৰ মন|

বন্ধুবোৰৰ সৈতে খেলপথাৰত
আকৌ এবাৰ ক্ৰিকেট খেলাৰ মন,
বাৰীৰ ৰবাবটেঙা পাৰি
সকলোৰে সৈতে ভগাই খাবৰ মন|

শৈশৱৰ এটি-এটি দুষ্টামি
আকৌ এবাৰ কৰাৰ মন,
বাগীছাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ "ক" শ্ৰেণীত
আকৌ এবাৰ পঢ়াৰ মন|

ঘৰৰ কাষৰ ছোৱালীজনীক
আকৌ এবাৰ ভালপাবৰ মন,
প্ৰথম প্ৰেমৰ সেই শিহৰণ
আকৌ এবাৰ অনুভৱ কৰাৰ মন|

খেলি আহি মাৰ হাতৰ পইঁতা ভাত
আকৌ এবাৰ খাবৰ মন,
সময় তুমি যদি অনুমতি দিয়া
মোৰ শৈশৱ আকৌ এবাৰ পাৰ কৰিবৰ মন|

No comments:

Post a Comment